Algemeen wedstrijdreglement Klassiekers

 

Artikel 1 Auspicin:
De wielerwedstrijd de "........................................" wordt verreden onder de reglementen en voorschriften van de Nederlandse Wielren Bond, hierna te noemen "N.W.B."
Artikel 2 Organisatie:
De wedstrijd wordt georganiseerd door: "TWC de Zwaluw", hierna te noemen "Organisatie".
Artikel 3 Deelnemers:
Deelname staat open voor wielrenners welke in het bezit zijn van een geldige licentie (Van bond welke lid is van federatie WFN) en eventuele gastrenners of buitenlandse ploegen op uitnodiging. Iedere deelnemer en volger rijdt voor eigen risico en kan de organisator niet aansprakelijk stellen voor ziekten, ongevallen en dergelijke alsmede het zoekraken van eigendommen, behoudens voor schade aan derden via de verzekering van de bond.
Artikel 4 Ploegen:
De wedstrijd wordt verreden in ploegverband met daarnaast een individueel klassement. Een ploeg mag bestaan uit ten hoogste 8 renners en tenminste 3 renners. Het is de renner verboden (op straffe van uitsluiting) hulp in welke vorm dan ook te verlenen aan een lid van een andere ploeg.
Artikel 5 Materiaal:
1. Valhelm: renners zijn verplicht tijdens de wedstrijd een schaalhelm te dragen. 
2. Sturen : voor een individuele tijdrit zijn toegestaan de sturen onder de noemer Delta-, Ossekop-, Triatlon- of een ander niet conventioneel stuur. 
3. Wielen : Voor een individuele tijdrit zijn wielen met minder dan 16 spaken toegestaan. 
In andere wedstrijden zijn de onder 2 en 3 genoemde materialen verboden.
Artikel 6 Reclame:
Het is de deelnemer verboden reclame te voeren, welke niet door de organisatie en de N.W.B. is toegelaten.
Artikel 7 Data en Route:
Het programma dient de navolgende gegevens te bevatten: wedstrijddatum, start en finishplaats, afstand in kilometers en de aanvangstijd (per etappe).
Artikel 8 Puntenklassement / bonificaties:
Bij het verrijden van een puntenklassement en bonificaties dient de puntentelling en het aangeven met een vlag (kleur en hoe vaak!) goed bekend te worden gemaakt.
Puntenklassement: Voor onze wedstrijden niet van toepassing.
Bonificaties (alleen in etappewedstrijd): Elke etappe worden er bonificaties verleend:. de eerste 3 renners 15 - 10 - 5 seconden
Artikel 9 Bergklassement (niet van toepassing):
Bij het verrijden van een bergklassement dient de puntentelling en het aangeven met een vlag (kleur en hoe vaak!) goed bekend te worden gemaakt.
Artikel 10 Tussensprints:
Indien van toepassing aangeven hoe en waar en hoeveelheid sprints en punten kunnen worden verreden.
Er worden in onze wedstrijden geen tussensprints ten behoeve van het klassement verreden. Wel kunnen er premiesprints verreden worden. Deze zullen voor de wedstrijd aangekondigd worden.
Artikel 11 Algemene materiaalwagens:
De organisatie zorgt voor een of twee algemene materiaalwagens voor hulp aan een eventuele kopgroep en individuele renners. De renners zijn verplicht hiervoor reserve materiaal in te leveren.
Artikel 12 Motorordonnansen:
De motorordonnansen verlenen tijdens de wedstrijd hand en spandiensten aan de organisatie. Zij zorgen onderweg voor het aangeven van de route en de begeleiding van de karavaan in samenwerking met de begeleiding van de Politie en/of wedstrijdleiding.
Artikel 13 Ploegleiderswagen:
Elke ploegleider van een deelnemende ploeg kan de wedstrijd volgen met een volgauto, welke tevens dienst doet als materiaalwagen. Indien zulks noodzakelijk is zullen meerdere ploegleiders in een ploegleiderswagen dienen plaats te nemen. Dit ter beoordeling van de organisatie en/of wedstrijdleiding. 
De volgorde van de ploegleiderswagens wordt vastgesteld via loting vr de eerste etappe. Indien een tijdrit of proloog als eerste wordt verreden zal de ploegleider van de leider in het individueel algemeen klassement als eerste wagen rijden en de andere ploegleiders op volgorde van het algemeen individueel klassement. Eigenhandig afwijken van deze volgorde kan boete of verwijdering uit de volgerskaravaan tot gevolg hebben. 
In de ploegleiderswagens mag enkel plaatsnemen een ploegleider, mecanicien en verzorger. Er moeten minimaal 2 personen in zitten. Hieraan zal door de wedstrijdleiding streng de hand worden gehouden. 
De volgnummers, 2 exemplaren, worden een uur voor de start van de etappe uitgereikt en dienen goed zichtbaar op voor- en achterruit te worden bevestigd. De volgnummers dienen direct na elke etappe bij de wedstrijdleiding en/of organisatie te worden ingeleverd.
Artikel 14 Volgwagens:
Er worden toegelaten voertuigen voor: wedstrijdleiding - jury - officials - ploegleiders/materiaalwagens - voertuigen van de begeleidende Politie - artsen-auto's - ziekenwagen - E.H.B.O. - organisatiewagens en uitvallerswagens. 
Elke volger dient in het bezit te zijn van een door de organisatie verstrekt legitimatiebewijs. Alle bestuurders en inzittenden van volgwagens dienen zich te onderwerpen aan de aanwijzingen van de wedstrijdleiding - wedstrijdjury of Politie. 
Indien deze aanwijzingen niet worden opgevolgd, worden betrokkenen gestraft met een geldboete of desnoods uit de karavaan verwijderd. Volgauto's en ploegleiderswagens mogen zonder toestemming van de wedstrijdleiding/jury de karavaan dus niet verlaten.
Artikel 15 Uitvallers:
Renners welke door omstandigheden zijn achtergeraakt en naar het oordeel van de wedstrijdleiding een te grote achterstand hebben worden uit de wedstrijd genomen. Renners die hun weg niet meer kunnen vervlogen, kunnen in de uitvallerswagen plaats te nemen. De andere renners rijden buiten de wedstrijd en voor eigen risico naar de aankomst en zullen niet worden geklasseerd. Elke uitvallende renner dient direct zijn rugnummer te verwijderen en zich bij n van de juryleden af te melden.
Ten behoeve van de uitvallers rijdt als laatste wagen van de karavaan een uitvallerswagen mee waarin gezeten een N.W.B. official. Uitvallers mogen niet in de ploegleiderswagens plaatsnemen.
Artikel 16 Reserve materiaal:
Ploegleiderwagens volgen de deelnemers en moeten in bezit zijn van reserve-materialen of reserve-fietsen. 
Materiaal verzorging is alleen toegestaan achter de groep waar in de betrokken renner zich bevindt. Verzorging is alleen toegestaan aan de rechterzijde van de weg. In overmachtsituaties b.v. valpartijen mag van dit voorschrift worden afgeweken. 
Ploegleiderswagens dienen de uiterste rechterzijde van het wegdek te berijden en bij overmachtsituaties hun wagens aan de rechterzijde te parkeren om zo nog een vrije doorgang aan de linkerzijde open te houden. Ploegleiders dienen dus strikt de bevelen van wedstrijdleiding/jury of Politie te volgen. 
De ploegleiders dienen aan de algemene materiaalwagen(s), ingezet door de organisatie, reserve materiaal ter beschikking te stellen. Deze algemene materiaalwagen(s) dienen bij een ontstane kopgroep als eerste hulp te bieden. De ploegleiders mogen alleen met toestemming van de wedstrijdleider van plaats verwisselen naar een eventuele kopgroep met dien verstande dat als de leider van het algemeen klassement in de kopgroep aanwezig is deze ploegleider ten alle tijden als eerste naar voren wordt gedirigeerd. Reserve materialen dienen direct na de wedstrijd bij de rechtmatige eigenaar te worden ingeleverd.
Artikel 17 Defecten:
Bij defecten kunnen de deelnemers gebruik maken van de in Art. 16 genoemde reservematerialen. De geholpen renner mag door de helpende ploegleider rijdende achter de auto worden teruggebracht tot bij de laatste ploegleiderswagen in de karavaan. Een renner uit de kopgroep mag niet worden teruggebracht naar de kopgroep.
Artikel 18 Klassering:
Alle deelnemers die als groep de finish passeren worden in dezelfde tijd geklasseerd. De jury doet al het mogelijke om de renners afzonderlijk te klasseren. Is dit niet mogelijk dan worden de renners van deze groep "ex-aequo" geklasseerd.
De renners worden op algemeen klassement geklasseerd. 
Bij gelijke tijd beslist de puntenklassering, is deze ook gelijk dan beslist het laatste klassement.
Artikel 19 Gedragsregels:
Het is de renners verboden te hangen en/of zich vast te houden aan auto's of motoren, alsmede het moedwillig hinderen van tegenstanders. Overtredingen worden bestraft met een geldboete van max 25 en een tijdstraf van max 10 minuten. Bij herhaling wordt deze straf verdubbeld. Alleen bij medische verzorging mag hiervan worden afgeweken.
Artikel 20 Route:
De deelnemers worden geacht de route te kennen. Geen enkel protest is in deze toegestaan. De wedstrijdleiding heeft het recht in dwingende gevallen met toestemming van de overheid de route te wijzigen. De renners dienen de rechterzijde van de weg te berijden. Vrijliggende rijwielpaden mogen niet worden bereden. Vrij liggende rijwielpaden behoren niet tot de route en de gebruikers hiervan hebben het parcours niet gevolgd en zijn uit de wedstrijd. Bij ernstige valpartijen kan hiervan worden afgeweken en de situatie apart worden beoordeeld.
Artikel 21 Neutralisatie:
In geval van overmacht behoudt de wedstrijdleider zich het recht voor, de wedstrijd te neutraliseren. De renners zijn verplicht zich aan deze neutralisatie te houden. Ze dienen het tempo te volgen dat door de wedstrijdleider wordt aangehouden. 
De renners zijn verplicht het geneutraliseerde gedeelte per fiets af te leggen. De wedstrijdleider kan bij ernstige vertraging de rit stilleggen, om daarna opnieuw te laten starten met inachtneming van eventueel bestaande verschillen. 
Bij neutralisatie mogen de renners de wagen van de wedstrijdleider en begeleidende motoren niet passeren of er naast gaan rijden.
Artikel 22 Tijdslimiet:
Renners welke onderweg een te grote achterstand oplopen naar oordeel van de wedstrijdleider/jury of de begeleidende Politie dienen de wedstrijd onmiddellijk te staken. Zulks op bevel van de wedstrijdleider/jury/Politie. In de regel zal een achterstand van maximaal 4 5 minuten ten opzichte van het peloton aangehouden worden.
Artikel 23 Presentielijst:
De deelnemers zijn verplicht tussen 45 en 15 minuten vr de officile starttijd, de presentielijst persoonlijk te tekenen in racetenue en zich daarna direct naar de startplaats te begeven. Overtreding wordt bestraft met een verwijdering uit de uitslag. De presentielijst ligt ter tekening vlak bij de startplaats. Renners welke de presentielijst niet hebben getekend worden geacht niet te zijn gestart. 
Bij proloog of individuele tijdritten mag hiervan worden afgeweken en de start als tekenen van de presentielijst te worden beschouwd.
Artikel 24 Protesten:
Protesten worden na afloop van de wedstrijd slechts aanvaard indien ze schriftelijk en binnen 1 uur na sluiting van de wedstrijd door de ploegleider worden ingediend. Inlevering bij de wedstrijdleiding/jury onder nauwkeurige vermelding van de klacht en bij elk protest moet een bedrag van 12 protestgeld worden gestort. Mondelinge protesten worden in geen geval aangenomen.
Artikel 25 Boetes:
De door de wedstrijdleiding/jury opgelegde boetes moeten direct na afloop van de etappe of in elk geval voor de start van de eerstvolgende etappe worden voldaan. In gebreke blijven heeft uitsluiting en intrekking van het behaalde prijzengeld tot gevolg. Boetes opgelegd tijdens de laatste etappe moeten binnen n uur na bekendmaking van de boete worden voldaan. Zonodig worden de boetes van het behaalde prijzengeld ingehouden.
Artikel 26 Verzorging:
Het is de renners verboden om verzorging aan te nemen van niet-deelnemers (eten-drinken-spons e.d.). De karavaan deelnemers worden dringend verzocht met deze bepalingen rekening te houden en de renners niets aan te reiken.
Indien er een verzorgingsgedeelte in het traject is opgenomen zal dit in het programma en voor de wedstrijd worden aangegeven. Verzorgers mogen alleen op dit aangegeven gedeelte hun renners verzorgen, en wel zodanig dat de overige renners niet worden gehinderd.
Overtredingen worden bestraft met 15 boete welke bij herhaling verdubbeld wordt.
Artikel 27 Overweg/beweegbare brug:
Bij een gesloten overweg of beweegbare brug gelden de volgende regels: koploper(s) met een voorsprong groter dan 30 sec, krijgen dezelfde voorsprong bij hervatting van de wedstrijd. In alle overige situaties wordt geen rekening gehouden met de tijdsverschillen.
Artikel 28 Rugnummers:
De dubbele rugnummers worden uitgereikt in de permanence. De ploegleiders en individuele renners dienen bij het afhalen van de rugnummers de licentie(s) van de betreffende renners in te leveren. De renners zijn verplicht de rugnummers duidelijk zichtbaar voor de jury te dragen. De rugnummers mogen niet verkleind of veranderd worden. 
De renners met licentie betalen geen waarborgsom maar moeten hiervoor hun licentie inleveren. 
Dagkaarthouders betalen een waarborgsom bij uitreiking van 10 per twee rugnummers. 
Rugnummers worden uitgereikt tot uiterlijk 1 uur voor de wedstrijd.
Artikel 29 Radiocommunicatie:
Om een zo goed mogelijk verloop van de wedstrijd te waarborgen zal aan de jury, de commandowagen van de begeleidende Politie en andere hiervoor in aanmerking komende personen een mobilofoon, portofoon of een ontvangsttoestel worden uitgereikt tegen een door de organisatie vast te stellen waarborgsom. Deze apparatuur dient zonodig direct na iedere etappe maar in elk geval direct na afloop van de laatste etappe te worden ingeleverd bij de organisatie. Iedereen die deze apparatuur heeft ontvangen is hiervoor hoofdelijk aansprakelijk.
Artikel 30 Finish:
Bij de finish zal de tijdopname worden gedaan. De finish zal, indien mogelijk, met een spandoek worden aangegeven. Mocht er door omstandigheden (zware wind) geen finishdoek aanwezig zijn, dan zal bij het ingaan van de laatste aankomstronde aan de finish de bel geluid worden.
Artikel 31 Leiderstricot (alleen in etappewedstrijden):
Elke etappe wordt een leiderstricot uitgereikt. De betreffende renner dient dit leiderstricot tijdens de wedstrijd te dragen. Op deze leiderstricot(s) mogen geen teksten en/of veranderingen worden aangebracht. Het dragen van zijn rugnummer(s) is verplicht. Na afloop van iedere etappe dient de leider van het klassement zich direct aan de finish te melden in racetenue, voor de huldiging. Bij niet verschijnen zullen de behaalde prijzen niet worden uitgekeerd, terwijl dit zal worden doorgegeven aan de strafcommissie van N.W.B.
Artikel 32 Huldiging:
De winnaar van de etappe dient zich direct na afloop in racetenue te melden aan de finish voor de huldiging. Na de laatste etappe dienen de eerste 3 renners in het algemeen klassement (en in eendaagse klassiekers de eerste drie aankomenden) zich te melden aan de finish, in racetenue voor de huldiging. Bij niet verschijnen zullen de behaalde prijzen niet worden uitgekeerd, terwijl dit zal worden doorgegeven aan de strafcommissie van N.W.B.
Artikel 33 Ploegleidersveradering:
Er is een ploegleidersvergadering 1 uur voor aanvang van elke etappe. Deze ploegleidersvergadering wordt voorgezeten door de wedstrijdleider of organisator. Op deze vergadering worden de laatste wijzigingen van het parcours (i.d.v.t.) medegedeeld. Alle andere mededelingen worden hierop besproken en de volgnummers van de ploegleiderswagens zullen volgens het algemeen klassement worden toegewezen. De organisatie draagt er zorg voor dat de mededelingen van deze vergadering ook aan de individuele renners worden verstrekt. Ploegleiders die niet op de vergadering aanwezig zijn sluiten achter aan de karavaan aan.
Artikel 34 Inschrijving:
De inschrijving dient 7 dagen voor de wedstrijd te zijn gedaan inclusief het inschrijfgeld.
Bij niet voldoen van het inschrijfgeld wordt men niet automatisch op de deelnemerslijst opgenomen en loopt men de kans dat de wedstrijd vol is.
Vooral ingeval van een tijdrit als eerste etappe dient men er rekening mee te houden aan bovengenoemde voorwaarde te hebben voldaan omdat anders de organisator de starttijden in deze tijdrit niet op een vroegtijdig stadium kan samen stellen.
Indien de wedstrijd start met een tijdrit is de organisatie verplicht de renners tijdig op de hoogte te stellen van hun starttijden.
Bij niet tijdige betaling loopt u de kans te worden uitgesloten van starten.
Artikel 35 Prijsuitreiking:
De prijsuitreiking dient zo spoedig mogelijk na de wedstrijd plaats te vinden. Er zal gestreefd worden binnen 1 1/2 uur na de aankomst.
Artikel 36 Ploegenklassement:
Voor de wedstrijden met ploegen kan een ploegenklassement worden vastgesteld a.h.v. de tijd van de eerste drie aankomenden van de ploeg (per etappe en vervolgens samengeteld). De ploeg dient om voor dit klassement in aanmerking te komen de gehele wedstrijd met tenminste drie renners uit te rijden. Voor alle wedstrijden geldt dat bij gelijke tijden de punten van de klasseringen worden samengesteld, waarbij de minste punten recht geven op de hoogste klassering voor het ploegenklassement.
Artikel 37 Algemeen:
Alle renners - ploegleiders en overige volgers worden geacht de bepalingen van dit reglement te kennen, en verplichten zich dit na te leven. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleiding/jury.